Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.1.2019

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZHP.ZO.1.2019 z dnia 28.04.2019r.

DOTYCZĄCEGO: wykonania 10 budynków letniskowych w ramach projektu “Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego
w Drężnie”. Zgodnie z umową nr RPZP.09.03.00-32-0080/18-00.

Działając na podstawie punktu 8 rozdziału XV zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.1.2019 (cyt.: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz w przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, przez ofertę najkorzystniejszą.) Zamawiający dokonuje unieważnienia niniejszego postępowania.

W postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. “Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego
w Drężnie” została złożona jedna (1) oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty to 1.731.367,69 złotych (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 69 /100). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

uniewaznienie zapytania ofertowego ZHP.ZO.1.2019.pdf